Kegel Navigation Sport Series

Kegel Sport Series - WINDING ROAD - 2839 (50 uL)

CATEGORY: Kegel Navigation Sport Series

Microliter Arrow Zone Ratio
Avg.
2-5L:16L-20
Avg.
6-10L:16L-20
Avg.
11-15L:16L-20
Avg.
16L-20:20-16R
Avg.
16L-20:20-16R
Avg.
20-16R:15-11R
Avg.
20-16R:10-6R
Avg.
20-16R:5-2R
250 450 790 850 850 820 500 250
3.40 1.89 1.08 1.00 1.00 1.04 1.70 3.40

Microliter Track Zone Ratio
Ave.
3L-7L:18L-18R
Ave.
8L-12L:18L-18R
Ave.
13L-17L:18L-18R
Ave.
18L-18R:17R-13R
Ave.
18L-18R:12R-8R
Ave.
18L-18R:7R-3R
Outside Track:Middle Middle Track:Middle Inside Track:Middle Middle:Inside Track Middle:Middle Track Middle:Outside Track
2.93 1.42 1.01 1.00 1.27 2.93
COMPOSITE GRAPH


Forward   Reverse
1500
1350
1200
1050
900
750
600
450
300
150
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


OVERHEAD GRAPH


Forward Oil Reverse Oil
Combined Oil Buff Area55
45
35
25
15
5