Kegel Navigation Sport Series

Kegel Sport Series - ROUTE 66 - 4345 (40 uL)

CATEGORY: Kegel Navigation Sport Series

Microliter Arrow Zone Ratio
Avg.
2-5L:16L-20
Avg.
6-10L:16L-20
Avg.
11-15L:16L-20
Avg.
16L-20:20-16R
Avg.
16L-20:20-16R
Avg.
20-16R:15-11R
Avg.
20-16R:10-6R
Avg.
20-16R:5-2R
280 296 840 1120 1120 840 296 280
4.00 3.78 1.33 1.00 1.00 1.33 3.78 4.00

Microliter Track Zone Ratio
Ave.
3L-7L:18L-18R
Ave.
8L-12L:18L-18R
Ave.
13L-17L:18L-18R
Ave.
18L-18R:17R-13R
Ave.
18L-18R:12R-8R
Ave.
18L-18R:7R-3R
Outside Track:Middle Middle Track:Middle Inside Track:Middle Middle:Inside Track Middle:Middle Track Middle:Outside Track
4.00 2.69 1.06 1.06 2.69 4.00
COMPOSITE GRAPH


Forward   Reverse
1500
1350
1200
1050
900
750
600
450
300
150
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


OVERHEAD GRAPH


Forward Oil Reverse Oil
Combined Oil Buff Area55
45
35
25
15
5