Kegel Element Recreation Series

Lithium 9144

CATEGORY: Kegel Element Recreation Series

 
FORWARD DISTANCE:44

# Start Stop Ld Mics Sp Buf Tank Cr Start F. End F. FT TOil
1 2L 2R 3 45 14 4 A 111 0.00 3.90 3.90 4995
2 8L 8R 2 55 18 4 A 50 3.90 9.00 5.10 2750
3 10L 10R 3 55 18 3 A 63 9.00 16.60 7.60 3465
4 12L 12R 3 55 18 3 A 51 16.60 24.20 7.60 2805
5 13L 13R 2 55 22 3 A 30 24.20 30.40 6.20 1650
6 14L 14R 1 55 22 3 A 13 30.40 33.50 3.10 715
7 2L 2R 0 55 30 3 A 0 33.50 44.00 10.50 0
8 - - - - - - - - - - - -
9 - - - - - - - - - - - -
10 - - - - - - - - - - - -
11 - - - - - - - - - - - -
12 - - - - - - - - - - - -
13 - - - - - - - - - - - -
14 - - - - - - - - - - - -
15 - - - - - - - - - - - -
REVERSE DISTANCE33

# Start Stop Ld Mics Sp Buf Tank Cr Start F. End F. FT TOil
1 2L 2R 0 55 26 3 B 0 44.00 33.00 -11.00 0
2 13L 13R 4 55 22 3 B 60 33.00 20.60 -12.40 3300
3 12L 12R 2 55 18 3 B 34 20.60 15.50 -5.10 1870
4 11L 11R 3 55 18 3 B 57 15.50 7.90 -7.60 3135
5 2L 2R 0 55 14 4 B 0 7.90 0.00 -7.90 0
6 - - - - - - - - - - - -
7 - - - - - - - - - - - -
8 - - - - - - - - - - - -
9 - - - - - - - - - - - -
10 - - - - - - - - - - - -
11 - - - - - - - - - - - -
12 - - - - - - - - - - - -
13 - - - - - - - - - - - -
14 - - - - - - - - - - - -
15 - - - - - - - - - - - -
 FORWARDREVERSETOTAL
OIL VOLUME:16.38 mL8.31 mL24.69 mL
BOARDS CROSSED:318 Boards151 Boards469 Boards
CLEANER RATIO MAIN MIX:5:1TANK CONFIGURATION:Only A
CLEANER RATIO BACK END MIX:5:1TANK A CONDITIONER:Terrain
CLEANER RATIO BACK END DISTANCE:59TANK B CONDITIONERCurrent
BUFFER RPM:4 = 700 | 3 = 500 | 2 = 200 | 1 = 60